O autorze
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Asystent sędziego w sądzie rejonowym, pionie cywilnym.
Interesuje się cywilnym prawem materialnym i procesowym, w szczególności egzekucyjnym.
W wolnych chwilach podróżuje, lubi polskie i zagraniczne kino, beletrystykę oraz książki popularnonaukowe.

Komornik związany dyspozycją wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

W momencie, w którym wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, tj. prawomocny wyrok lub postanowienie sądu albo inne tytuły, o których mowa w art. 777 § 1 k.p.c., zaopatrzone w klauzulę wykonalności, może złożyć do komornika sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik bada zarówno wniosek jak i tytuł wykonawczy pod względem formalnym. Jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem o wszczęcie egzekucji, zatem również jest związany sposobami egzekucji, które wierzyciel wymienia we wniosku. Komornik nie powinien sugerować wierzycielowi, do których składników majątkowych dłużnika może skierować egzekucję, a z których sposobów winien zrezygnować.

Powyższe stanowisko wynika wprost z przepisów egzekucyjnych. Jak stanowi art. 797 § 1 k.p.c. we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy. Natomiast w myśl art. 803 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 k.p.c.).
W rezultacie wierzyciel jako „gospodarz” postępowania egzekucyjnego może skierować egzekucję do wszystkich składników majątkowych dłużnika lub ograniczyć się do jednego składnika, niezależnie od wysokości dochodzonego roszczenia.

Co w takiej sytuacji może zrobić dłużnik?


Jedynym ratunkiem dla dłużnika, poza zapłatą długu na konto komornika lub bezpośrednio wierzycielowi, jest w tej sytuacji możliwość żądania zawieszenia egzekucji w stosunku z pozostałej części majątku. Dłużnik musi wykazać, że egzekucja z jednej części majątku wystarcza na zaspokojenie wierzyciela. Składając do komornika sądowego wniosek o zawieszenie egzekucji, dłużnik winien wskazać, który konkretne składnik majątkowy w zupełności wystarczy na zaspokojenie wierzyciela.


Przykład: Miasto P. dochodzi od dłużnika Jana O. należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez ważnego biletu na łączną kwotę 240 zł. We wniosku egzekucyjnym skierowanym do komornika wskazuje jeden sposób egzekucji: egzekucja z nieruchomości. Dłużnik w odpowiedzi na zajęcie komornicze, podnosi, iż należność objęta tytułem wykonawczym może zostać zaspokojona w całości przez zajęcie wynagrodzenia za pracę, które wynosi 1200 zł/m-c. W tym wypadku komornik będzie zobligowany do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w części skierowanej do nieruchomości dłużnika i zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Należy wskazać, że dobrowolne, ratalne spłaty na rzecz wierzyciela nie są argumentem dla zawieszenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 799 § 2 k.p.c.
Podkreślenia wymaga również, że w sytuacji wskazania przez wierzyciela bardziej uciążliwego sposobu egzekucji, aniżeli wymaga tego konkretny przypadek, dłużnik nabywa roszczenie odszkodowawcze wobec wierzyciela, jeżeli w wyniku przeprowadzonej egzekucji poniesie szkodę.
Trwa ładowanie komentarzy...